Inleiding

Multizorg streeft er naar verantwoorde en kwalitatief goede zorg te leveren aan haar clientèle. Dit betekent dat Multizorg niet alle potentiële cliënten van dienst kan zijn. Ten aanzien van een aantal cliëntgroepen is de keuze gemaakt om geen zorg te leveren.

Multizorg richt zich op het verlenen van zorg op de volgende gebieden:

 • Persoonlijke verzorging
  Persoonlijke verzorging bestaat uit o.a. wassen, douchen, aankleden, avondmaaltijd opwarmen, steunkousen aan/uittrekken.
 • Ondersteunende begeleiding
  Structuur bieden in het dagelijks leven. Hulpvragen van cliënt in zorg d.m.v. alarmering, ook ’s nachts waardoor cliënten zich veiliger
  voelen in de thuissituatie.
 • Activerende begeleiding
  Activerende Begeleiding is voor cliënten met gedragsproblematiek of psychische stoornissen heeft waarbij hulp word gegeven bij het
  regelen van de dagelijkse bezigheden.
 • Acute zorg
  Dit houdt in als bijvoorbeeld de cliënt is ontslagen van het ziekenhuis om 12 uur ’s nachts en hulp nodig heeft bij het verlaten van het
  ziekenhuis en bij het vervoer naar huis.
 • Terminale zorg
  Is bedoeld voor cliënten die hun laatste levensfase intensieve zorg nodig hebben zoals verpleging en persoonlijke verzorging en ook o.a.
  pijnbestrijding.
 • 24-uurs zorg
  Als men bijvoorbeeld moet wachten op een opname in het ziekenhuis of opname in verpleeg- of verzorgingshuis of zorg nodig heeft in
  de laatste levensfase. De medewerkers van Thuiszorg Het Baken zijn dan 24 uur continue bij de cliënt in huis om de zorg te verlenen.
 • Nachtzorg
  Wanneer er ’s nachts professionele hulp nodig is in de thuissituatie.
 • Verpleging
  Wij hebben gediplomeerde verpleegkundigen die de cliënten kunnen helpen bij verpleegtechnische handelingen zoals het injecteren,       stomazorg etc.
 • Hulp in het huishouden
  De cliënt krijgt hulp bij het verrichten van de huishoudelijke taken zoals; stofzuigen, bed opmaken, afwassen etc. Voor hulp die niet
  binnen de indicatie valt zoals koken kunnen op aanvraag worden besproken.

Multizorg levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten die niet in aanmerking komen voor zorg;
 • Cliënten waarbij de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dan wij onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
 • Cliënten met een zorgvraag waarbij onze zorgverleners te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, bedhekken, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen). Onze zorgverleners mogen nooit vrijheidsbeperkende maatregelen bij een cliënt in wat voor aard dan ook toepassen. Hierover wordt echter altijd vooraf in gesprek gegaan met huisarts, familie of andere zorgverlenende instanties.
 • Cliënten die zich bezig houden met criminele activiteiten
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten met wegloopgedrag;
 • Cliënten met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of die niet alleen kunnen zijn in de woning;
 • Cliënten en/of naasten met seksueel ongewenste gedragingen;
 • Cliënten die te maken hebben met opname onder dwang, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Multizorg .

Wanneer een cliënt die zorg ontvangt van Multizorg deze uitsluitingscriteria van toepassing worden en dit niet binnen de bevoegdheden van Multizorg af te wenden valt, zal overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Multizorg er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte passende zorgaanbieder.